Home

Etika ctnosti

Etika ctnosti se věnuje vnitřnímu charakteru člověka, který jedná. Teorie teleologická uvádí, že morální jednání je přímo vázáno na cíle a účely, zatímco deontologická teorie klade důraz na samotné jednání, ale na výsledek už nehledí Fundamentem pro rodinu etických teorií, které označujeme jako etika ctností, je sám jednající. Ctnostný člověk je totiž sám měřítkem toho, jak bychom měli jednat. Podle etiky ctností bychom měli jednat tak, jak by v dané situaci jednal ctnostný člověk

Normativní etika - Wikipedi

 1. Tomášova etika je zřetelně aristotelská, a při tom je i ojedinělá, protože pomáhá určovat nasměrování člověka, k čemuž mu pomáhají právě ctnosti. Tomáš rozlišuje ctnost od potence, protože potenci v sobě již máme, především máme nějakou schopnost, obdarování a pak následuje činnost
 2. Podle etiků ctnosti nám etické teorie sice sdělují, co je správné, avšak nesdělují nám, co je dobré pro nás. Etika ctností vytýká rovněž konkurenčním etikám pravidel, že chtějí vystavět morálku na systému imperativů a míjejí tak kreativní protknutost kontextu objevování a ospravedlnění v morálních.
 3. The first part deals with the concept of virtue ethics in the view of Summa theologica. Its basis is acquired from classical philosophy of ancient scholars. Firstly, it is necessary to describe Plato's and Aristoteles systematical approach t
 4. Stejně tak by v tomto případě aristotelská etika přispěla svou koncepcí výchovy ke ctnosti, kdy postupným a opakovaným rozpoznáváním daných situací, které se děje například s pomocí vychovatele, je možné u člověka příslušnou ctnost vypěstovat

O ctnosti se vyjadřuje také Li Chung-č' (Li Hongzhi) zakladatel buddhovské školy Fa-lun-kung (Falun Gong), známé od roku 1992, který o ctnosti (čínsky De) pojednává v knize Zhuan Falun. Toto učení, popisuje ctnost jako druh hmoty bílé barvy, která je protikladem karmy (na západě hříchu). [6 Etika ctností je jednou z normativních oblastí současné etiky, tj. měla by poskytovat podklady pro morální hodnocení (ponechme zatím otevřené, čeho se hodnocení týká). Jinými slovy, normativní etika předkládá morální důvody pro naše jednání, případn Všechny ctnosti sice směřují ke stejnému cíli, nejvyššímu dobru. Už všechna přikázání zákona se týkají ctností a apoštol Pavel v 1 Tim. 1,5 říká, že: Cílem přikázání je láska. Láska působí na všechny ostatní ctnosti. Působí tak, aby konaly Etika ctnosti. Hradec Králové: Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 2017, 69 s. Bakalářská práce. Tato bakalářská práce se zaměřuje na klíþové prvky typické pro přístup známý jako etika ctnosti, který klade důraz především na zdůvodnitelnost ctností pro realizaci dobrého života

Na tyto otázky hledá odpovědi Petr Šourek v tomto dílu filozofických Reflexí. Pozval si Sylvu Fischerovou a Kamilu Pacovskou, aby se společně bavili o ctnostech a neřestech. O pohanských ctnostech či zdatnostech, od Homéra, přes Platóna po Aristotela, i o křesťanských ctnostech mluví Sylva Fischerová z Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity. Etika ctnosti nabízí nepsaným pravidlům, ne žehlit nepružnost. Vzhledem k tomu, že se týká charakteru, s tím, co je to za člověka Jedním z nich je, etika ctnosti se věnuje více pozornosti našich vnitřních stavů a pocitů, na rozdíl od zaměřuje výhradně na akcích BRÁZDA, Radim. Etika ctností a přirozenost dobra. Pro-Fil, Brno: Katedra filozofie, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 1-14.ISSN 1212-9097. Další formáty: BibTeX LaTeX RI Držet, že ctnosti jsou založeny a vynořit se ze společenských tradic. Odkazy. Beck, Heinrich (1995). Normativní etika nebo etika situace? Journal of Philosophy, sv. 21, str. 1663-169. Získáno 7. června 2018 z produccioncientificaluz.org. Fieser, Jamesi. Etika Internetová encyklopedie filozofie. Citováno dne 7. června 2018 z iep.utm.

Etika ctnosti. schopnost k hodnotově orientovanému jednání na základě stabilních pravidel (ctností) za účelem dosažení nejvyššího dobra. viz otázka 16. Etika povinnosti (Kant) dva atributy: Kategorická povinnost (viz otázka 17) Možnost volby . viz otázka 17 Základní etické teorie Barbora Řebíková (rebbarbora@email.cz) 2015 Etika ctností Etika - étos - zvyk, mrav, obyčej..způsob myšlení, postoj První filosof, jenž učinil z etiky samostatný obor byl Aristoteles Jak se etika liší od ostatních filosofických disciplín Etika ctnosti v nakresleném schématu § 17 Etika ctnosti a hřích. 6 . Title § 7 Etika ctnosti Author: Ovecka Last modified by: Libor Created Date: 5/28/2018 9:11:00 PM Company: Univerzita Karlova v Praze Other title 1. filosofickÁ etika 1 2. specificky lidskÁ zdatnost 5 3. je ctnost vĚdĚnÍ? 6 4. pojem a idea dobra 11 5. odpovĚdnost, zÁmĚrnÁ volba a svoboda 13 6. tragickÁ dimenze lidskÉ existence 17 7. etika ctnosti 19 8. pŮvod morÁlky a etika mravnÍho citu 21 9. etika povinnosti 24 10. utilitarismus 2 Antická etika ctnosti. základní pojmy - dobro, blaženost, ctnost (= to nejlepší čeho je člověk schopen) celé vzdělání bylo zaměřeno na výchovu ctnostného člověka; ctnost = zaměření člověka k dobru, pozitivní rys charakteru, dobré bytí; 4 základní ctnosti: rozumnost, statečnost, uměřenost a spravedlnos

Sv. Tomáš Akvinský - ETIKA CTNOSTÍ - LÁSKA (část 1 ..

 1. Etika ctnosti •Základní princip: etickým principem se stávají hodnoty (ctnosti) zastávané nositelem. •Důraz: dobrý charakter; Aristotelés (384 - 322 př. n. l.) Deontologie •Základní princip: etické jednání je takové, které je v souladu s formulovanými zásadami
 2. Mravnost a etika, svědomí Etika filozofická disciplína, jejímž předmětem je morálka a hodnotící soudy o ní Z řeckého éthos = zvyk, obyčej, charakter Stanovuje co má být Snaha udržet všeobecně platné hodnoty společnosti (kulturní úroveň, vzdělanost, svědomí
 3. Etika je filosofická disciplína, která se zabývá otázkami dobra a zla, smyslu života, morálními jevy; teorie morálky. (cvičením) a návykem. Ctnosti jsou tedy schopnosti, ke kterým člověk má (větší či menší) vrozené dispozice (jinak by je nemohl získat), ale musí si je teprve osvojit v průběhu života (nejsou tedy.
 4. Etika ctností Stará představa ctnosti má na mysli právě tu obdivuhodnou schopnost některých lidí rozhodovat se a jednat okamžitě, bez rozmýšlení - a přece dobře. Sokol, J., (2010) Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Vyšehrad, Praha. str. 81 Pouze když si zvolíme své chování - když si zvolíme být laskaví.
 5. MORÁLKA ETIKA Etika se snaží převést všechno to, co známe jako mravní povinnosti, ctnosti, pravidla nebo hodnoty, na společný základ. Zakladatelem etiky jako filosofické disciplíny se stal Aristoteles (384 - 322). Podle něj etika nemá za úkol soudit a odsoudit člověka, ale posoudit, s čí

§ 9 Etika ctnosti a hřích. Žalm 1: Blaze tomu, kdo má zalíbení v Hospodinově zákoně Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů (1. neděle, četba) To je člověk spravedlivý a ctnostný. Zvažuje, co má dělat, rozhoduje se i v obtížných situacích a jedná spravedlivě, koná dobro. To, co koná, je dobro • Tradiční ctnosti a hodnoty • Moderní a sociální teorie hodnot • Hodnoty ekonomické činnosti a trhu • Hospodářská etika a etika v podnikání • Nástroje a metody naplňování etiky v podnikání • Standardy a mezinárodní reporting společenské odpovědnosti podnik etika - (z řec. éthos = mrav, zvyklost) - fil. disciplína nebo učení o odpovědném jednání uvnitř lidského spolubytí. Za synonymum e. lze považovat v Čechách méně používaný název morální filozofie, který zavedl M. T. Cicero (philosophis moralis - z lat. mos, mores = mrav, mravy) a který v lat. antice a ve scholastické filozofii nahrazoval označení e. Kromë antické etiky ctnosti pak mûžeme najít i další koYeny etiky a tëmi jsou etika a tzv. moderní etika, která v sobë zahrnuje utilitarismus, pragmatismus, hedonismus a etiku autonomie. Ctnost - z lat. Slova Virtus - schopnost Elovéka jednat podle urätých hodnot Etika ctnosti je reprezentována Aristotelem, který se zabývá dělením mravních ctností, a stoiky. Etika principů je spojena s Immanuelem Kantem, ústředním principem této etiky je kategorický imperativ

Etika ctností a přirozenost dobr

PPT - Vývoj etiky – vybrané inspirace PowerPointBrána milosrdenství Lyon - katedrála sv

Etika je podřízena té části přírodní filosofie, která jedná o duši. Lidské jednání náleží k předmětu této části přírodní filosofie a etika přidává k tomuto předmětu odlišující rozdíl (diferenci) mravnosti: o něm pak jedná jako takovém, je formálním předmětem etiky kapitolou o ctnosti. ýtenáře zde seznamuji se základním pojetím ctnosti, uením o středu a klasifikací ctností na dianoetické (rozumové) a etické (mravní). Na závěr kapitoly přibližuji pojetí mravního jednání v souvislosti s habitem, záměrnou volbou, slabostí vůle a slastí, přiemž zmiňuji také štěstí Etika kontrastuje s známější etické modely, jako je konsekvencialistická teorií (např utilitarizmu) a deontologických teorie (např Kantian etika) v tom, že se snaží začlenit tradičně feminizované ctnosti a hodnoty, které-zastánci etiky péče tvrdí, chybí v tyto tradiční modely etiky Etika = jako součást filozofie poskytuje pravidla a normy lidského jednání a chování, reflektuje morálku. Základní etické kategorie: Morálka = proměnlivý, historicky a kulturně podmíněný souhrn soudů, zvyků, názorů a hodnot, jimiž se lidé řídí v praktickém jednání.

Etika je v ědní disciplína, jejíž nejb ěžn ější metodou je diskuse. Jelikož neexistují shodné názory spole čnosti na jednotlivé etické problémy, je nutné, abyste se nad jednotlivými problémy zamysleli, vytvo řili si sv ůj vlastní názor a um ěli vyjád řit vaše etické postoje k. Etika a morálka nejsou dány objektivně, jsou zvykem, mění se; Morálka a etika se týká jen - člověka - nevztahuje se na přírodní jevy, zvířata . Etika se dělí na další disciplíny: analytická- směr v soudobé etice, rozvíjený od počátku 20. stol., Analyzuje význam morálních pojmů a objasňuje etické výrok Etika ctností Etika pée - úasti Kritériem etické správnosti jednání je takové jednání, které by uinil ctnostný lověk. lověk jedná eticky správně proto, ţe jedná jako ctnostný lověk. Pojetí ctnosti závisí na době i spolenosti (etosu) Etické ctnosti dnes: integrita, odváţnost, loajalita, pravdomluvnost, moudrost CTNOSTI Anna Pekárková Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií v Praze. Projekt je financová

ANTICKÁ ETIKA. - základním pojmem antické etiky (kromě dobra a blaženosti) je aréte = ctnost - Je to to nejlepší, čeho je člověk schopen. (Aristoteles) - v antice bylo k výchově ctnostného člověka zaměřeno celé vzděláníctnost = celkové zaměření člověka k dobru jak v osobním životě, tak i společenském Aristoteles ctnosti mravní a rozumové. Křesťanské ctnosti- víra, naděje, láska. Občanské ctnosti- 19.st. pořádek, usilovnost, čistota, spolehlivost, postupně pak spravedlnost a svoboda. 11. Etika povinnosti (Kant) Immanuel Kant (1724-1804 Etika ctností? Jiří Šimek Obtížné téma Aristoteles Etika Nikomachova Alasdair McIntyre: Ztráta ctnosti. Oikoymenh Praha, 2004 Jde-li o lidské záležitosti, zobecnění platí epi to poly - většinou Proč oživovat ctnosti? Univerzalistická morálka - Kant, Tugendhat Jak by se měl zachovat každý Zlaté pravidlo morálky Proč. Etika. nauka o morálce a chování, název odvozen od slova ethos = zvyk, obyčej, součást filozofie; zkoumá vznik, vývoj, funkce a typy morálky, jednotlivé typy srovnává mezi sebou; Morálka = souhrn pravidel chování platných ve společnosti (norem), která jsou ale většinou zákonem nevynutitelná; mají různou míru závaznost Etika cnosti podľa Alasdaira MacIntyra je koncepcia racionálne obhájiteľnej aristotelovskej etiky. V jeho podaní je (na rozdiel od Aristotela ) úzko prepojená s pojmom (historicky rozpätej a sociálne stelesnenej) tradície

Etika v ošetřovatelské praxi Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz Etika v ošetřo vatelské prax Etika : Základní pojmy antické etiky Základním pojmem antické etiky byla ctnost jako trvalá mravní hodnota člověka. Řekové rozeznávali čtyři základní ctnosti a sice moudrost, statečnost, spravedlnost a rozvahu. Mravní ctnosti jsou definovány jako cit pro míru, rozumný střed. Etika křesťanská. etika křesťanská - je chápána buď jako systém morálních hodnot a norem spojených s křesťanstvím, nebo jako nauka o křesťanské morálce, o mravním smyslu a důsledcích plynoucích z křesťanské víry, resp. jako jejich teologické zdůvodnění

(PDF) Tomášova etika ctností z pohledu filosofie a

8. Etika sociální práce vzhledem k náboženským systémům hodnot - Weiniger, Dohnalová 9. Sebeurčení a autonomie jedince - Machula 10. Společné etické základy pastorační a sociální práce - Milfait 11. Etika psychoterapeutických aspektů sociální práce - Šimek 12. Etické aspekty humanitární pomoci - Princová Příloh antická etika ctnosti: jejím základním pojmem, kromě pojmu dobro a blaženost, je ctnost( areté, od aristos - to nejlepší, čeho je člověk schopen). V antice bylo k výchově cnostného člověka zaměřeno celé vzdělání; kdo o ni neusiloval, neměl šanci v intelektuálním ani veřejném životě

Základní koncepty Aristotelovy a Kantovy etik

Etika ctnosti •Aristotelés (384-322 př. n. l.) • ἀρετή (areté) z řeč. ctnost, výtečnost; •Ctnost zní velmi archaicky (lze nahradit moderními termíny jako integrita nebo charakter); •Žebříčky hodnot; •Je možné podle etiky ctnosti lhát? (ano i ne Etika ve zdravotnictví je v souasnosti ostře sledované téma. Dotýká se zdraví a života každého jedince. Je proto důležité na tomto místě vymezit a vysvětlit dva základní pojmy, které spolu úzce souvisejí. 2.1. Etika jako pojem Pojem etika pochází z řeckého slova éthos, které původně oznaþovalo místo pastv

Etika tak ústí do státovědy a její zásady jsou vynucovány právem. J. J. ROUSSEAU základní teze: člověk je od přírody dobrý, společnost jej kazí (tj. civilizace, kultura, věda, umění atd. potlačily přirozenou citlivost člověka, a tak způsobily úpadek lidskosti) Vnitřní motivy: Etika odpovědnosti jako pokus o reformulaci Kantovy deontologické etiky Radikální kritika tradiční kantovské deontologické etiky, kterou vedli stoupenci kritice naší vůle a ne-reciprocita není projevem naší ctnosti Předně morální reflexe je zde více existenciální reflexi něčeho, co doposud neexistuje. Etika - filozofická disciplína zabývající se vznikem a vývojem morálky, morálními soudy, morálními normami, reflexí, morálním jednáním a rozhodováním, je zároveň teorií morálního jednání, tj. zkoumá morálku jako celek. Sokrates a Platon - ctnosti a vědění

Ctnost - Wikipedi

2.Etika sebekontroly, popření a zpracování - ctnosti a deontologie. Příklady v umění. 3.Etika afirmace života, etika přehodnocení všech hodnot a etiky emancipační - epikurejství, hédonismus, Nietzsche, feministická etika. Příklady v umění. 4.Etika užitku, etika minimalistická a etika relační - pragmatismus. Etika a podstata štěstí - je součástí praktické filosofie - jde o návod, jak žít, o poznání, jak se stát ctnostným, nikoli o vědění za účelem vědění - proto jde o praxi a ne o teorii Dianoetické ctnosti - rozumové ctnosti - myšlení, logika, vědecké pochopení řádu věcí - musíme se je učit 2. Etické ctnosti. Etika a rodina Květa Trčková Není nejmenších pochyb o tom, že je to v prostředí rodiny a domova, kde se všechny největší ctnosti, veškeré ctnosti, které vévodí lidské společnosti, vytváří, posilují a udržují. Winston Churchill . Metafory rodiny. Filozofická etika - ctnosti. Kategorie: Filozofie. Typ práce: Zápisky z přednášek. Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice. Charakteristika: Osmá přednáška z předmětu Filozofická etika. Vhodné jako příprava ke zkoušce. Prezentace se zabývá ctnostmi

etika autenticity - zdůrazňuje, že jen to je morální, co vychází z upřímného přesvědčení - vše, co člověk myslí dobře, je etické - není to ale obecně etické . etika existencialismu - vše je dovoleno, člověk sám rozhoduje o tom, co je morální, ale člověk je za to také zodpovědný. Existence je podstatou člověka etika sociologického relativismu, etika ctností/etika autenticity, etika subjektivismu (individuálního relativismu

Způsob morální argumentace v sociální práci III: Etika ctností Aristotelova návaznost na Platónovu etiku ctností (shody, rozdíly). Pojem ctnost (definice, kardinální ctnosti, Aristotelovo pojetí ctností). Rozumové a morální ctnosti. Etika ctností v současnosti (např. MacIntyre). Aplikace etiky ctností v soc. práci T567 Etika a ctnosti v pomáhající profesi Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická zima 2012 Rozsah 0/2. 2 kr. Ukončení: z. Vyučující Ing. Mgr. Ondřej Fischer (přednášející) Garance Ing. Mgr. Ondřej Fische Platónova etika je pak spojením této myšlenky nejvyšší ideje s názorem, že na světě idejí se člověk podílí nesmrtelnou duší. Cílem člověka proto je osvojit si nejvyšší dobro tím, že se pozdvihne do nadsmyslového světa. Tělo a smysly jsou pouhými pouty, která mu v tom zabraňují Kniha Ctnosti. Přidat komentář. J.Frei. 1 09. března. Etika ne jako řeč o příkazech a zákazech, ale o tom, jak správně být, jak být skutečně člověkem - neboť pro Tomáše Akvinského, jehož tu Pieper interpretuje, je ctnost ultimum potentiae, vrchol toho, co člověk může být..

Jednej tak, jak by jednal ctnostný člověk : etika

ETIKA Žít spolu a žít jeden pro druhého je vztah, ve kterém se zúčastnění mohou plně rozvinout svou osobnost. Ctnosti - trvalé dispozice, nezbytné pro realizaci základní volby; etické způsobilosti. KLASICKÝ POHLED NA CTNOSTI Mírnost Udatnost Rozvážnost Spravedlivost CTNOSTI - MODERNÍ POHLED Erik H. Erikson. Etika - tento pojem je odvozen od řeckého slova ethos = mrav, zvyk, obyčej, charakter a běžně se používá pro vědní disciplínu, část praktické filozofie, která se zabývá morálními jevy. Etika je tedy filozofickou disciplínou. V nejširším pojetí je studiem lidského chování, je ovlivněna obecnými otázkami o životě a jeho smyslu Etika ctností Stará představa ctnosti má na mysli právě tu obdivuhodnou schopnost některých lidí rozhodovat se a jednat okamžitě, bez rozmýšlení - a přece dobře. Sokol, J., (2010) Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Vyšehrad, Praha. str. 81 Etika ctností Americká lékařská asociace (An American Medical Association. doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. telefon katedra: + 420 389 033 519 mobil: + 420 731 600 087 e-mail: srajer@tf.jcu.c

PPT - Křesťanská sociální etika PowerPoint Presentation

Sv. Tomáš Akvinský - ETIKA CTNOSTÍ - LÁSKA (část 2 ..

* křesťanští teologové * etika * ctnosti * křesťanské ctnosti: Forma a žánr * studie: GBS: ISBN:978-80-8094-475-9: Zobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogu topic_facet:ctnosti Vyhledávání: etika Zobrazuji 1 - 10 z 15 pro vyhledávání: 'etika', doba hledání: 0,15s Výsledků na stránku. Seřadit podle. Vybrat vše . RSS Poslat emailem Uložit hledání. 1. MZK03-001189693. Knihy. Schéma tedy často příliš nepomáhá porozumět povaze dané ctnosti, pokud jí ještě nerozumíme. Popsali jsme řadu aspektů Aristotelovy etiky ctnosti. Tato etika je jednou variantou normativní etiky, je tedy jednou z možných odpovědí na otázku po posledním původu mravního hodnocení Ctnosti v předkřesťanském období a dějinný vývoj 3. Ctnosti v Písmu 4. Zkažení ctností a jejich nesprávné pojmenování 5. Ctnost prozíravosti 6. Ctnost spravedlnosti 7. Ctnost statečnosti 8. V předmětu Etika mravních a teologických ctností bude prezentována etika charakteru tradičně označovaná jako etika ctností.

~ JÓGA ~ Public Group | Facebook

Etika ctností a přirozenost dobra. Etika ctností a přirozenost dobra. Title in English: Ethics of Virtue and Naturalness of Goodness: Authors: BRÁZDA Radim. Year of publication: 2005: Type: Article in Periodical Magazine / Source: Pro-Fil: MU Faculty or unit Etika ctností a přirozenost dobra. Publication details. Etika ctností a přirozenost dobra. Title in English: Ethics of Virtue and Naturalness of Goodness: Authors: BRÁZDA Radim. Year of publication: 2005: Type: Article in Periodical Magazine / Source: Pro-Fil: MU Faculty or unit Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi. Další info Zavřít Zavří

Etika ctností Vltav

Etika ctnosti, hedonistická a utilitaristická etika 1 Obsah 1. Etika ctnosti, hedonistická a utilitaristická etika 2 12.5.2012 23:15:46 Powered by EduBase 2 4. Koteny etiky ctnosti mtžeme hledat už v antice. Jedná se vlastné o koieny etiky jako védy. Llž v této dobé s a že etika se opírá více o přirozený rozum a zkušenost. Zakladatelem etiky jako filosofické disciplíny byl Aristoteles ( ô ð- ï î î) svou knihou, kterou věnoval svému synu Nikomachovi. Etika podle něho nemá za úkol člověka odsoudit, ale posoudit, s čím se v jeho chování můžeme ztotožnit, a naopak - antická etika - základním pojem ctnost - to nejlepší, čeho je člověk schopen, celkové zaměření člověka k dobru, dobré bytí člověka jak osobně, tak společensky - ctěny 4 základní ctnosti - rozumnost - schopnost řídit se rozumem, nenechat se ovládat vášněm Etika ctnosti •Aristotelés(384-322 př. n. l.) •ἀρετή(areté) z řeč. ctnost, výtečnost; •Ctnost zní velmi archaicky (lze nahradit moderními termíny jako integrita nebo charakter); •Žebříčky hodnot; •Je možné podle etiky ctnosti lhát? (ano i ne Etika ctnosti - Virtue ethics. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Část série na: Socrates Vím, že nic nevím. Neprozkoumaný život nestojí za to žít gadfly · Zkouška Sokrata: Stejné pojmy; Sokratovský dialog · Sokratovský intelektualismu

Psychologie vděčnosti a nevděčnosti | Knihy GradaLegenda o svatém Hubertovi - KdelovitKniha - Otázky o ctnostech I - Tomáš Akvinský | VER

- normativní etika - je určitým praktickým návodem zásad jednání a chování jednotlivých profesních skupin (etické kodexy) - metaetika - věnuje se analýze etických pojm ů a zárove ň rozlišuje čty ři proudy normativního myšlení (etiku ctnosti, etiku povinnosti, etiku užitku, etiku odpov ědnosti Etika digitálních médií (metaetické rámce (etika ctností (cílem (stát se: Etika digitálních médi

Immanuel Kant – WikipedieTaoismus – Wikipedie

BIOETIKA. aplikovaná etika. etika ve zdravotnictví. profesní etika. lékařská etika (prof. H. Haškovcová, lf3 1991) etika v ošetřovatelstv Maxmilián Kašparů 1. díl: Pokud v člověku zmizí ctnosti, tak do vzniklého vakua se musí nacpat zákon - Duration: 27:24. Svobodné universum 27,206 views 27:2

Etika je odvětvím filosofie a jako takovou ji ovlivňují obecné otázky o bytí a vědomí o životě a jeho smyslu, které si filosofové kladou Je to vědní disciplína, která se zabývá tím, co je čtyři základní ctnosti: rozumnost, spravedlnost, statečnost a uměřenost.. Lékařská etika je součástí obecné etiky - je tedy souhrnem pravidel, norem a pokynů, jak jednat a podmiňovat lékařskou morálku. Pod tímto pojmem si představujeme nenadiktovaný, nevnucovaný, spontánní souhrn úvah, ale také popudů pramenících někdy z naší povahy, výchovy nebo promyšleně budovaného morálního kodexu Lidské ctnosti. Kardinální ctnosti, někdy též základní ctnosti (lat. cardinalis - hlavní) jsou v křesťanství čtyři lidské ctnosti, kolem nichž jsou ostatní seskupeny - každá ctnost v sobě tyto čtyři určitým způsobem obsahuje Ctnost je vypěstovaný a etiku ctnosti, povinnosti a prospěšnosti. Dále pojetí liberalismu a problém nihilismu. Klíčová slova: normy, dobro, ctnost, povinnost, liberalismus, nihilismus,maxima Shrnutí: je podána intepretace stěžejních problémů etiky, tj. problém vymezení dobra, ctnosti a lidské povinnosti vetně prospěšnosti

 • Filmy se lvi.
 • Snubní a zásnubní set.
 • 3v1 instagram.
 • Judaismus zajímavosti.
 • Bazar nábytku praha 10.
 • Esa česká republika.
 • Registrace názvu akce.
 • Syd barrett.
 • Je 18 cm dost.
 • Ceske vanocní tradice.
 • Vietnamské prase wikipedia.
 • Hry pro kočky online.
 • Heslo na instagram.
 • Encephalitis.
 • Automatické zapínání pc windows 10.
 • Difrakce zpětně odražených elektronů.
 • Uv filtr wiki.
 • Ford sierra red.
 • Aleš háma gabriela hámová.
 • Webkamera jihlava.
 • Eshop styl interier.
 • Pain naruto.
 • Kytarový jack samice.
 • Šípová radlice na traktor.
 • Zinkovy cz.
 • Psychogenní závratě.
 • Inseminace ovcí.
 • Vat definition.
 • Briza previsla.
 • Merlot červené víno polosladké.
 • Zrzavá americká herečka.
 • Citáty o sociálních sítích.
 • Pdf creator 0.9 3.
 • Rýže s tuňákem.
 • Hypermobilita wiki.
 • Jak najít odstraněné soubory.
 • Sudocrem bha.
 • Dobrý den pane.
 • Apple watch 4.
 • No woman no cry chords.
 • Úprava fotek apple.