Home

Slovesný rod

Slovesný rod - Wikipedi

Slovesný rod. - vyjadřuje vztah mezi přísudkem a podmětem, tj. zda podmět děj provádí, nebo ne: 1) Aktivum (činný rod) - podmět provádí děj (My/ podepíšeme smlouvu u notáře.) 2) Pasivum (trpný rod) - opisný (smlouva bude podepsána u notáře) - zvratný (smlouvy se podepisují u notáře) - opakované aktivity. Slovesný vid Rod. 1) Činný. Podmět je původcem děje. Petr skáče přes švihadlo. 2) Trpný. Podmět je cílem děje. Petr je hodnocen. Rozlišujeme trpný rod opisný a zvratný. a) Opisný. K opisnému využíváme sloveso být a příčestí trpné. Vyjadřujeme jím stavy a výsledky děje. Ceny byly stanoveny velice nízko. b) Zvratn

Slovesný rod činný a trpný 7

Jedná se tedy o trpný rod. Podmět není nikdy činitelem děje a je jím pouze zasažen. Trpí jím, proto trpný rod. Tento slovesný rod ukazuje, co dělá někdo jiný než podmět. Konatel je často vyjádřen pomocí 7. pádu, jak si můžeme všimnout v ukázkách. Balíček byl doručený Českou poštou. Dopis byl napsán něčí rukou U sloves určujeme několik mluvnických kategorií, jednou z nich je i slovesný rod. Trpný rod poznáme, že podmět není původcem děje (pomocné sloveso být + příčestí trpné nebo zvratné zájmeno se + činný rod)

Slovesný rod - icestina

a) určité (finitní) - vyjadřují osobu, číslo čas, způsob, slovesný rod a vid = tvary oznamovacího rozkazovacího a podmiňovacího způsobu x neurčité (infinitní) - přechodníky, infinitiv, příčestí minulé a trpné. b) jednoduché - jen tvar plnovýznamového sloves Způsob. 1) Oznamovací. Pomocí oznamovacího způsobu vyjadřujeme reálný děj. Ten může být v čase minulém, přítomném i budoucím. četl jsem, čtu, budu čís Činný rod vyjadřuje, co dělá podmět, zatímco trpný rod vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět. PŘÍKLAD: Učitel pochválil žáka. - Ve větě je podmětem učitel (kdo chválil?) a vykonává činnost vyjádřenou přísudkem - tedy chválí - jedná se o slovesný rod činný. Žák byl pochválen učitelem Slovesný vid (dokonavá a nedokonavá slovesa) Vydáno dne 02.11.2013 od Jana Skřivánková. U každého ohebného slovního druhu můžeme určovat různé kategorie, u sloves vedle například osoby, čísla a času také jejich vid. Ten rozděluje slovesa na dokonavá a nedokonavá

rod mužský j. č. rod ženský a střední j. č. všechny rody množ. č. slovesný kmen končící na souhlásku (přines) - (on přines)-ši (ona přinesši)-še (oni přinesše) slovesný kmen končící na samohlásku (zanecha)-v (on zanechav)-vši (ona zanechavši)-vše (oni zanechavše Určete slovesný rod. Zpracovala: Mgr. Zuzana Klimešová. Zobrazit všechny otázky najednou. Předešlá otázka Další otázk

Slovesný rod - Procvičování online - Umíme česk

 1. Slovesný rod Slovesný rod - vyjadřuje vztah mezi původcem děje (vyjádřeného slovesem) a podmětem. Podle tohoto vztahu rozlišujeme rod činný a rod trpný: Rod činný - activum Původcem děje je podmět Rod trpný - pasivum Původce děje není v podmětu Dělníci postavili dům. Vojáci zajali zběha. Dům byl postaven dělníky
 2. Slovesa vyjadřují osobu, číslo, čas, způsob, slovesný rod (některé tvary i jmenný rod - četl, četla), slovesný vid. Slovesa zařazujeme ke slovesné třídě a vzoru. Osoba a číslo. Slovesa vyjadřují tři osoby v jednotném čísle (singulár) a tři v množném (plurál): já - ty - on, ona, ono. my - vy - oni, ony.
 3. Slovesa vyjadřují, co podstatná jména dělají nebo co se s nimi děje (vyjadřují činnost, stav a změnu stavu). Příklady: Cestuje, otáčí se, budu malovat, učit se, spát, jedl Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob.
 4. Slovesný rod (genus verbi). Slovesný rod je dvojí: činný (aktivum) - vyjadřuje děj, který podmět aktivně vykonává. Chválím. (podmět já je původcem děje) trpný (pasivum) - podmět je někdo jiný než konatel děje; Jsem chválen. (podmět já je trpitelem děje, chválí někdo jiný) V rámci trpného rodu rozlišujem

Slovesný rod - Český jazy

Slovesný čas a způsob Slovesný čas máme minulý (vařila), přítomný (vaří), budoucí (bude vařit). Slovesný způsob pak oznamovací (běhal), rozkazovací (běž!), podmiňovací (běžel by). OZNAMOVACÍ způsob. někdo někomu něco oznamuje, informuje vyskytuje se v čase minulém (plavali jsme), přítomném (plaveme) i budoucím (budeme plavat ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Učírna - Rod sloves

 1. slovesa, slovesný rod: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990
 2. Činný a trpný rod je kategória, ktorú určujeme pri slovesách. Sloveso alebo verbum je slovný druh, ktorým sa pomenúvajú deje (ako činnosti alebo stavy). Sloveso môže vyjadrovať: činnosť, napr. robiť stav, napr. zelenieť sa V slovenčine je sloveso ohybné. Ohýbanie slovies sa nazýva časovanie
 3. is či jen genus) je mluvnická kategorie jmen (lat. no
 4. SLOVESNÝ ROD. 13.10.2020. ROD ČINNÝ. vyjadřuje, co činí podmět; původcem slovesného děje je podmětem věty; Architekt předložil k posouzení návrh k novému projektu. ROD TRPNÝ.

Možnost dlouhého pasiva se tradičně analyzuje jako ↗restrukturace ( Wurmbrand(ová), 2001), tj.(zjednodušeně řečeno) projev toho, že daná konstrukce obsahující dvě slovesa je monoklauzální (jedna věta); viz ↗klauze.Proto se v monoklauzálních konstrukcích, tj. v typu (1), skutečná pasivní morfologie (tj. pasivní participium) neobjevuje na maticovém slovese. Slovesný rod - vidový protějšek - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Slovesný rod - vidový protějšek. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Slovesný tvar rodu trpného vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět, který není původcem děje. Trpný rod opisný se tvoří z kmene minulého plnovýznamového slovesa připojením přípony -en, -n, -t ( bude odnesen, byl pokryt ) Slovesný rod. Slovesný rod vyjadřuje vztah mezi původcem děje a podmětem věty. Určuje se pouze ve větě dvojčlenné, v níž je sloveso formálně vyjádřené. Rozlišují se dvě formy: slovesný rod činný / aktivum) a trpný ( pasivum)

Naučte se u sloves rozpoznat rod činný a trpný - PRAVIDLA

 1. (K němu se totiž definice slovesného rodu přímo vztahuje: Slovesný rod je schopnost slovesa vyjadřovat zvláštním tvarem vztah konatele nebo původce slovesného děje k podmětu: totiž zda konatel/původce slovesného děje je ve větě podmětem, či nikoli.) Existují tři typy takových vyjádření v jednočlenných větách: 1
 2. Slovesný rod 1 (opisný) Slovesný rod 2 (zvratný) Příslovce; Příslovečné spřežky; Stupňování příslovcí; Předložky 1 (předložkové pády) Předložky 2; Předložky s, z; Spojky; Částice; 8. třída. Skloňování slov cizího původu. Skloňování vlastních jmen slovanského původu; Slovesa. Slovesné tvary; Slovesné třídy a vzory; 9. tříd

Slovesný rod •další kategorie u sloves •rozlišujeme rod činný a trpný •záleží na tom, zda podmět danou činnost vykonává, nebo je tou činností (případně dějem) pouze zasažen buď je podmět dané věty aktivní, něco dělá/čin Slovesný rod Určuje se pouze ve větě dvojčlenné, v níž je sloveso formálně vyjádřené. Rozlišují se dvě formy: slovesný rod činný / aktivum) a trpný ( pasivum) rod slovesný. rod slovesný, genus verbi - jaz. gramatická kategorie slovesa, formální vyjádření vztahu slovesného děje k předmětu, označující, zda gramatický podmět (subjekt) je ve větě původcem (agens - vítr poškodil dům), nebo předmětem, výsledkem děje (patiens dům byl poškozen větrem). Rozlišuje se rod činný (aktivum), trpný (pasívum) a střední (médium) e) slovesný rod: - činný - aktivum - podmět je původcem děje ( vidím, viděl jsem, budu vidět ) - trpný - pasivum - podmět není původcem děje ( jsem viděn, byl jsem viděn, budu viděn ) f) slovesný vid: - nedokonavý - vyjadřuje děj probíhající, neohraničený v přítomném, minulém nebo budoucím čas

- dvojí rod mohou vyjadřovat jen slovesa předmětová; slovesa bezpředmětová (pršet, umět, stát) trpný rod vyjádřit nemohou • slovesný vid = schopnost slovesa vyjádřit dokonavost nebo nedokonavost děje a) slovesa dokonavá - děj dokončený (dočíst, zazpívat) b) sloves nedokonavá - děj v průběhu (číst, zpívat čeština: ·související se slovesy· související se slovesností Jirásek vepsal se hluboce do srdce svého lidu jako tvůrce národních epopejí v románové formě, jako slovesný vyvolatel a křísitel jeho vrcholných dějů dramatických...[1]··(archaicky) časoslovný Slovesa tvary jednoduché a složené Text dotazu. Dobrý den všem, žáci V.tříd ZŠ nyní probírají, vlastně dostávají pouze domácí úkoly a testy ze sloves - konkrétně mají určit, zda jde o tvar jednoduchý či složený

Test - určování rodu u sloves - Pravopisně

 1. Mluvnické kategorie (významy) sloves: • Osoba 1., 2., 3. • Číslo jednotné a množné • Způsob oznamovací rozkazovací podmiňovací • Čas pouze u způsobu oznamovacího • Slovesný rod činný a trpn
 2. Slovesný rod, vid, třída, vzor TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE: vyjadřují děj (činnost nebo stav) ohebný slovní druh-časují se určujeme-osobu, číslo, způsob, čas, slovesný rod, vid, třídu (vzor) slovesný rod: činný (podmět je činitelem děje), trpný (podmět není činitelem děje
 3. Přinášíme přehled vybraných mluvnických pravidel a pravopisných jevů. Nakoukneme lehce i pod pokličku literární teorie. Naše zpracování vysvětluje danou prob..
 4. Slovesný rod neboli diateze je mluvnická kategorie sloves. Slovesný rod je v různých jazycích obvykle dvojí, a to činný a trpný . Zatímco aktivum vyjadřuje děj, který podmět aktivně vykonává, pasivum vyjadřuje děj, kterým podmět trpí . Např.
 5. Tam, kde ve spisovné češtině slovesný tvar jednoznačně utváří opisný trpný rod, jde o přísudek slovesný (se slovesem ve složeném tvaru): Dům byl/bude postaven za rekordně krátkou dobu; Zahrada je/bude/byla obehnána plotem

Slovesný rod - pracovní list. Podle . charakteristiky správně. urči slovesný rod : Podmět je původcem děje. Slovesný tvar vyjadřuje to, co činí podmět. _____ Podmět není původcem děje. Slovesný tvar vyjadřuje to, co činí někdo jiný než podmět. _____ U vyznačených slovesných tvarů urči slovesný rod (naznač. slovesný rod činný. Na této stránce jsou výsledky na dotaz slovesný rod činný v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Učivo sekundy - 7. ročník Žákům rozdány vždy jen materiály, které jsou na této stránce očíslované 1), 2), 3) S těmito materiály pracují ve výuce a měli by je mít založené v deskách na ČJ SLOVESNÝ ZPŮSOB. Urči u slovesa osobu, číslo, čas a způsob. U způsobu rozkazovacího a podmiňovacího čas neurčujeme. Klikni na šipku v okýnku a vyber správně. Stiskni pak KONTROLA. SLOVESNÝ TVAR: OSOBA: ČÍSLO: ČAS: ZPŮSOB: Poznamenej si úkol - z tvaru slovesa zjistíte, zda tu činnost OPRAVDU ČINÍ PODMĚT = rod činný - nebo zda činnost PODMĚT TRPÍ, ČINÍ JI NĚKDO JINÝ, PODMĚT JE JEN ZASAŽEN, TRPÍ TUTO ČINNOST = rod trpný (u rodu trpného máme možnost opisného tvaru a zvratného tvaru

SLOVESNÉ TVARY A MLUVNICKÉ KATEGORIE SLOVES - Studentske

Učírna - Způsob sloves

Slovesa - rod a vid :: zsvcestink

Slovesný vid (dokonavá a nedokonavá slovesa) - Moje

překlad slovesný rod ve slovníku češtino-polština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte *Slovesný vid *je jednou ze sedmi kategorií, které u sloves určujeme (osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída) *Rozlišujeme: vid dokonavý a nedokonav test slovesný vid (nezveřejněné) Autor: mumie (35vlož. 234vyzk. +5% ø)... vloženo 27.12.2012. Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat. Test. překlad slovesný rod ve slovníku češtino-němčina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Slovesný rod. 1.uvědomění si zvratné podoby TR,2.rozlišení opisného tvaru a zvratné podoby, 3.eozlišení tvarů činných a trpných

Toto video bylo vytvořeno pomocí Editoru videa na YouTube (http://www.youtube.com/editor Slovesa - slovesný vid (1) 05b: Zobrazena cvičení 1-15 (2 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv houslařský rod: amati (schváleno) potomci jedněch prarodičů: rod (schváleno) rod ptáků z řádu alek: alkoun (schváleno) privátní (žen. rod) soukromá (schváleno) rod dvouděložných rostlin: myrta (schváleno) rod poloopic: lemur (schváleno) slovesný rod trpný: pasivum (schváleno) rod bakterií: streptokok (schváleno) rod.

Slovesa - Procvičování online - Umíme česk

Oznamovací slovesný spôsob používame v minulom, prítomnom a budúcom čase. Príklady tvarov slovies v oznamovacom spôsobe minulého času : - chodil som, kradla, bola pracovať, kreslili, museli sme poslúchať, kupovala som, učili sa Mají dějová substantiva slovesný rod? Název česky: Mají dějová substantiva slovesný rod? Název anglicky: Does verbal voice exist with nouns describing actions? Autoři: KARLÍK, Petr (203 Česká republika, garant). Hladká, Z. - Karlík, P. (eds.). Vydání: Praha, Čeština - univerzália a specifika 5, od s. 33-46, 14 s. 2004. Slovesný rod. Rod (genus verbi) rozlišujeme činný a trpný. Činným rodem (aktivum) se vyjadřuje, co činí podmět; původce slovesného děje je tedy podmětem věty (dělníci vyrábějí stroje) Jak funguje trpný rod. Pasivum čili trpný rod je jazykový jev notoricky známý, ale radši připomeňme, že je to takový slovesný rod, u nějž původce děje není podmětem věty. V češtině rozeznáváme dva druhy pasiva: 1. Trpný rod opisný (bytovka je stavěna) 2. Trpný rod zvratný (bytovka se staví souhrnné online cvičení na mluvnícké kategorie sloves Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob, vid, třídu a vzor)

Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu slovesný rod trpný: slovesný rod trpný, slovesný rod genus, moje (žen. rod), moje žen. rod, slovesný rod, obsahující síru žen. rod, rod poloopic.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného dotazu zvlášť slovesný rod Other term: rod slovesný genus verbi See also (g) mluvnický rod Linking entry: voice (grammar) Conspect: 81 - Lingvistika. Jazyky Collection kind: Subject terms file References (1) - Subject terms file (1) - Naučná literatura (1) - ARTICLE Urči slovesný rod a vid podtržených sloves: Smál se (rod činný, vid nedokonavý) na celé kolo. Jak se vám to líbí (rod činný, vid nedokonavý)? Vlak se pravidelně zpožďuje (rod činný, vid nedokonavý). Tento lék se užívá (rod trpný, vid nedokonavý) jen při obtížích. Student byl přijat (rod trpný, vid dokonavý) na. I. určité tvary - vyjadřují osobu, číslo, čas, způsob a slovesný rod II. neurčité tvary - infinitiv a příčestí Infinitiv přítomný • končí na -en (antworten, essen), výjimečně na -n (sammeln, plaudern) • zpravidla stojí v němčině s zu (Př. Es beginnt zu regnen. Rychlý překlad slova slovesný do němčiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Německo-český slovník zdarma. slovesný rod činný/trpn.

slovesný rod činný. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz slovesný rod činný. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi Slovesný rod. Slovesný rod . vyjadřuje, zda je podmět původcem děje, či nikoli. Rozeznáváme rod: Činný - podmět je původcem děje, aktivně vykonává činnost. Př. Učitel zkouší žáka. (Po - učitel, Př - zkouší) = učitel klade otázky, aktivně se zapojuje, snaží se vydolovat nějaké informace. Trpn Administrátor musí každému nově zaregistrovanému uživateli přidělit odpovídající přístupová práva. Je tedy možné, že nebudete mít přístup ke všem položkám ihned po registraci Opakování vzdělávacího celku: Slovesný rod - procvičovat pravopis, zvláště čárky v souvětí - opakovat slovesný vid a rod (na již ohlášenou prověrku) - číst doporučenou literaturu + zápisy do čtenářského deníku číst a zapisovat si můžete i jinou literaturu (

Slovesný rod I

Slovesný rod činný a trpný - Základní škola Štítin

slovesné tvary, tvary sloves, rozdělované na určité (finitní) a neurčité (infinitní), jednoduché a složené. U určitých s. t. se rozlišuje osoba, číslo, čas, způsob, slovesný rod, vid, třída a vzor. U neurčitých s. t. se rozlišuje druh: participium (přechodník, příčestí), substantivum verbale (slovesné podstatné jméno: lovení), infinitiv, v latině např. na těchto stránkách, bychom Vám rádi nabídli, kompletní seznam slovních druhů a jejich jednoduché ukázky použití.. Naleznete zde tyto slovní druhy:. Slova Ohebná - skloňují se, nebo se časují. 1. Podstatná jména ( Substantiva ). 2 Slovesný rod. Slovesa v závorkách nahraďte správnými tvary rodu trpného: Děvčata byla (umýt, vyznamenat, napálit, obléknout, přijmout slovesný rod trpný. opisný tvar trpný. zvratná podoba slovesa. Hradby . byly obsazeny. Obránci hradu . byli zajati. Tvrz . bude vypálena . dobyvateli. Prohlídky hradu . se provádějí . od jara do podzimu. Hrad . se. každý rok po částech . opravuje. tvar slovesa být + trpná podoba slovesa-en/-n , -t. sloveso ve 3. osobě. Slovesa, slovesný rod - zopakuj si látku z minulého týdne (slovesný rod) - následující věty přepiš do školního sešitu, urči u nich slovesný rod (činný x trpný), cvičení vypracuj do školního sešitu, vyfoť a zašli do 10. 4. na emailovou adresu benes2015@seznam.cz Chlapci vyhráli turnaj. Předseda byl zvolen jednomyslně

Slovesný rod 1) Převeďte slovesa ve větách do činného rodu. Petra byla přijata na střední školu. Petru přijali na střední školu. Písemná práce nebyla podepsána žákyní. Žákyně nepodepsala písemnou práci. Sportovec byl napaden fanouškem. Fanoušek napadl sportovce. Nejvyšší strom v lese byl poražen Rod je v mluvnici označení pro dvě odlišné kategorie: Jmenný rod - definuje druh a tvar jména nebo slovesa (mužský, ženský, střední, případně jiné) Slovesný rod - určení aktiv [.. Slovesný rod. Publication details. Slovesný rod. Authors: KARLÍK Petr. Year of publication: 2016: Type: Chapter of a book MU Faculty or unit: Faculty of Arts Citation: Related projects: New Encyclopaedia of Czech Online (Enc-Czech online) Admissions. slovesný rod genus v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu slovesný rod genus? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční

PPT - 32_04_05: Mluvnice – Slovesa a mluvnické kategorie

6. Slovesný rod a. činný-podmet vykonáva dej (Mama varí obed. Kosci kosili lúku). b. trpný-podmet nevykonáva dej, je ním zasiahnutý 1. zvratný trpný rod (sa) (Obed sa varí. Lúka sa kosila.) 2. opisný trpný rod (byť + trpné príčastie) (Obed je varený. Lúka bola kosená. 8.84 Slovesný rod (genus verbi) 8.84.1 Forma slovesného rodu; 8.84.2 Funkce slovesného rodu ‹ 8.83.4 Konjunktiv nahoru 8.84.1 Forma slovesného rodu. Slovesný rod činný a trpný [Žák pozná ve větách tvary slovesného rodu činného a trpného. Žák tvoří tvary slovesného rodu činného a trpného. Žák převádí ve větách jeden slovesný rod do druhého.

s. 10 - 11 slovesný způsob. s. 12 slovesný čas. s. 13 - 15 slovesný rod. s. 16 - 18 slovesný vid. s. 19 - 20 slovesná třída a vzor U sloves z vět urči slovesný rod a vid - Sportovci dozpívali hymnu - Chrám se postavil za velmi krátkou dobu - Petr pečoval o svoji sestru. - Novinář psal zajímavý článek. Někdy se na udici chytla i ryba. 6/ U sloves urči slovesný vid a tvoř dvojice s opačným videm Slovesa jsou ohebný slovní druh, který můžeme časovat. Vyjadřují, že někdo či něco vykonává činnost 3. a) 1. dopravit — D (dopravím); 2. otvirat — N (budli o otrebovat); 4. exis- tovat— N (budu existovat); 5. spravit — D (spravím); 6. spravovat — N (budu.

Určování sloves - Rodicka

 1. ROD TRPNÝ. podmět není původcem děje. slovesný tvar vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět. mohou ho mít zpravidla jen slovesa, která vyjadřují činnost a spojují se s předmětem . Žák je chválen učitelem. Pražská univerzita byla založena Karlem IV. Silnice byla zatarasena převráceným kamionem
 2. Slovesný rod - přečti v učebnici poučky o slovesném rodě na s. 62 dole a 63 nahoře - přepiš zápis do školního sešitu: - v případě potřeby dovysvětlení doporučuji pročíst
 3. slovesný rod (genus verbi): vyjádření vztahu mezi původcem (popř.cílem) děje a podmětem věty. arod činný (aktivum): podmět = původce děje (předmět = cíl děje) - podmět něco dělá (Žák píše.) brod trpný (pasivum): podmět = cíl děje - s podmětem se něco děje (Žák je chválen.
 4. Slovesný rod Přiřaď správně věty podle slovesného rodu. Zasekli jste se? Řešení je zde. 1 / 1. Sem napiš otázku nebo vlož obrázek. začít hrát Za školou se staví domy. Auto je vyrobeno v Mladé Boleslavi. Před školou jsou vysázeny topoly. V knihovně se půjčují knihy.
 5. slovesný rod (činný rod, trpný rod) slovesný vid (dokonavý vid, nedokonavý vid) slovesná zhoda (zhoda s tvarom nadradeného podstatného mena alebo zámena) intencia slovesného deja (sloveso vyžadujúce doplnenie agensom alebo paciensom, sloveso nevyžadujúce doplnenie agensom alebo paciensom

6.4 Slovesný rod. Němčina rozlišuje stejně jako čeština rod činný a trpný, který má ovšem dvě varianty - průběhovou a stavovou.. Slovesný rod - je schopnost slovesa vyjádřit svým tvarem, zda podmět je, nebo není původcem děje činný - PO je původcem děje - Učitel chválí žáka. trpný - PO není původcem děje, slovesný tvar vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět - Žák je chválen učitelem Český-jazyk.cz - HLEDANÝ VÝRAZ: slovesný rod. Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz, omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.. Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis.

Záložka Slovesa

Slovesa (verba) - Slovní druh(y

Slovesný rod a přechodník. Kategorie: Čeština. Typ práce: Zápisky z hodin. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce je jednoduchým výpiskem z gramatiky českého jazyka, přímo o slovesném rodě a přechodníku. Úryve Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde. Rozumí Slovesný rod - procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů Složený slovesný tvar podmiňovacího způsobu se skládá z kondicionálového tvaru pomocného slovesa být a příčestí činného. Podle časového příznaku rozlišujeme dva typy kondicionálu -⁠ podmiňovací způsob přítomný a podmiňovací způsob minulý

Slovesný rod nemá s druhem přísudku nic společného, proto uvádím na pravou míru, že někdy se používají i jiné tvary příd. jmen, ale stále jsou to přídavná jména. Modelky byly oblečené. oblečené - přídavné jméno, věta je v činném rodě, podmět modelky děj učinil sám, modelky se samy oblékly - slovesný rod 2) a) jednoduché - skládají se z jednoho slovesa b) složené - skládají se z více sloves . Mluvnické kategorie sloves . 1) OSOBA, ČÍSLO - osoby zde jsou v jednotném čísle (já, ty, on (ona, ono)) a v množném čísle (my, vy, oni (ony, ona)) 2) ZPŮSOB a) oznamovací - oznamuje skutečnost, dě Online slovník češtiny, slovník synonym a pravidla pravopisu zdarm Slovesný rod. rod činný - vyjadřuje, co činí podmět- Učitel chválil žáka. rod trpný - vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět- Žák byl chválen učitelem. Určete, která slovesa jsou v rodě činném a která v rodě trpném. 1)Díval se dlouho za nimi..

Mluvnické kategorie u sloves - Rodicka

Slovesný rod (opakování) skupina B. 1. Utvořte příčestí trpné těchto sloves: plést - zapnout - číst - vléct - uchystat - 2. Převeďte následující věty z trpného rodu do rodu činného: Kočárek byl tlačen malými holčičkami. Hrad byl dobyt husity. Talíře byly umyty maminkou Jsem to našla narychlo. To, že je přísudek v trpném rodě neznamená, že je okamžitě slovesný. trpný rod lze vyjádřit několika způsoby a) jak se zde přeme- tedy slovesem být a příd. jménem- př. jmenný se sponou b) slovesem být a dalším slovesem - byl vzat do vazby- př. slovesný

MÝM ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM - ZŠ T

Slovesa I.- osoba, číslo, způsob, čas - Pančelčin

(ling.) činný rod slovesný voz f (verbal) activa: činný (ling.) věta s přísudkem v činném rodě oración f activa: koncovka: koncovka ženského rodu terminación f femenina: mužský (ling.) mužský rod masculino m: přirozený (ling.) přirozený rod género m natural: sága: Sága rodu Forsytů La saga de los Forsyte: střední. Téma: Slovesný rod Jméno autora: Kateřina Halaštová Vytvořeno dne: 23.5. 2013 Metodický popis - anotace: Opakuje znalosti o slovesném rodu, prezentace obsahuje i cviení kontrolující rozumění uivu. SLOVESNÝ ROD Najdi podmět a přísudek Učitel chválí žáky. učitel chválí Žáci jsou chváleni učitelem. žáci jsou chváleni Slovesný rod činný trpný přísudek vyjadřuje, co dělá podmět přísudek vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět učitel chválí žáci jsou chváleni Zapiš si Vyjádření trpného slovesného rodu 1. Synonyma rod synonyma. Která slova mají podobný význam jako rod? rod čeština » čeština. původ druh rodina příbuzní klan typ sexualita kmen zboží příbuzenstvo forma žánr výrobek třída tovar slovesný rod skupina rodová linie příbuzn.

 • Gymnastický obchod.
 • Zánět pánevního dna.
 • Škrobení prádla v automatické pračce.
 • Stevens johnsonův syndrom priznaky.
 • Manžel na zkoušku online.
 • Přípojnice hlavního pospojování.
 • Hladina vltavy.
 • Prodej veteránů.
 • Titan v oceli.
 • Snubní prsteny dvojí zlato.
 • Dodge caravan 1984.
 • Mýdlové ořechy.
 • Element 118 cena.
 • Deník právo dnes.
 • Rýma po probuzení.
 • Jídelna u kohouta praha 7.
 • Helicid zkušenosti.
 • Red dwarf v.
 • Tom felton jade olivia.
 • Hraběnčiny řezy kluci v akci.
 • Gynocaps při menstruaci.
 • Cat5e vs cat 6.
 • Panda červená zoo ostrava.
 • Prut na plavanou.
 • Varikokéla priznaky.
 • Co pomaha na uvolneni svalu.
 • Pf 2018 text.
 • Mayweather vs mcgregor.
 • Primat iq test.
 • Laco deczi & celula new york zach's pub 11 června.
 • Coaree barva na vlasy.
 • Cinque terre beach.
 • Jméno růže dabing.
 • 58 zlatá tretra ostrava městský stadion 20 června.
 • Sweet ballroom blitz.
 • Primal strava jidelnicek.
 • Elektromobil bmw.
 • Asia sushi hradcanska.
 • Faktory ovlivňující zapomínání.
 • Říční plavby.
 • Antonov 22 a.